مواد افزودنی تصفیه آب برجهای خنک کننده

مواد تصفیه آب برج خنک‌ کننده به آب اضافه می‌شوند تا از خوردگی، پوسیدگی، گرفتگی و مشکلات میکروبی خطوط لوله و تجهیزات جلوگیری شود. این مواد می‌توانند کارآیی سیستم خنک‌ کننده را بهبود بخشیده، هزینه‌های آب و برق را کاهش دهند و طول عمر خدمات تجهیزات را افزایش دهند.

همچنین می‌توانند رشد جلبک ها و میکروارگانیزم های مخرب را در سیستم آب از بین ببرند.

  • Corrosion inhibitors
  • Scale inhibitors
  • Algaecide
  • Biocide
  • Rust remover
PetroExir