تصفیه آب بویلر

هدف از افزودن مواد شیمیایی به آب دیگ بخار جلوگیری از خوردگی، رسوب در سیستم‌های آب و بخار در دیگ بخار، حفاظت از لوله های دیگ بخار در برابر آسیب ناشی از خوردگی یا حرارت بیش از حد، حذف مشکلات رسوب و نشست و جلوگیری از خوردگی شدید سیستم تراکم بخار است. بنابراین، این سیستم می‌تواند امن‌تر و تحت بهترین بازده مصرف انرژی عمل کند.

  • Internal treatment additives
  • Oxygen scavenger
  • Neutralizing amines
  • Filming amines
PetroExir